5 Phút Lời Chúa 2023-05-02

by snHoangChi

02/05/23 THỨ BA TUẦN 4 PS
Th. A-tha-na-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT
Ga 10,22-30

THUỘC VỀ ĐÀN CHIÊN CỦA CHÚA

Chúa Giê-su nói: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi... Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,25.27)

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.    

Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Chúa Giê-su chứng tỏ Ngài thuộc về Chúa Cha khi Ngài làm công việc của Chúa Cha. Vâng phục ý muốn của Chúa Cha là biểu hiện tư cách thực của “Người Con rất yêu dấu” của Chúa Cha. Tất cả cuộc sống trần gian của Chúa Giê-su chỉ có ý nghĩa khi Ngài thực thi chương trình, ý định của Chúa Cha. Những người Do Thái không tin Đức Giê-su nên cũng không thể thuộc về Ngài. Giữa Chúa và những người thuộc về Chúa có một mối tương quan sống còn: Họ nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa; còn Chúa biết từng người họ và hy sinh mạng sống mình vì họ, để không ai cướp họ khỏi tay Chúa được.

Mời Bạn: Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải chứng tỏ mình thuộc về Chúa, thuộc về đàn chiên của Ngài, khi chúng ta tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nghĩa là khi chúng ta lắng nghe lời Thiên Chúa và thực thi công việc của Ngài. Bí tích Rửa tội là khởi điểm cho cuộc sống thuộc về Thiên Chúa bởi vì để lãnh nhận Bí tích đó, bạn tuyên xưng niềm tin vào “Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần”. Vấn đề còn lại là thể hiện ra bằng cuộc sống: người của Thiên Chúa thì nói lời của Thiên Chúa và làm những việc thuộc về Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Tập thành một thói quen: Trước khi hành động, hãy tự hỏi mình: “Việc tôi sắp làm có phải là việc làm của Thiên Chúa không? Lời tôi sắp nói có phải là nói lời của Chúa không?”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn noi gương Đức Giê-su, Con Chí Ái của Chúa để thuộc trọn về Chúa bằng cách luôn luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa trong từng lời nói và việc làm của con.

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose