Bản Điều Lệ

by tgadmin

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN
GIÁO PHẬN SAN JOSE

Ý thức được hạnh phúc hôn nhân gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người, ý thức được tình yêu hôn nhân gia đình phải được bảo vệ và phát triển noi gương của Thánh Gia.
Do đó, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình (TTHNGĐ) nhận Thánh Gia Thất là bổn mạng của Chương Trình.

Mục Đích

Chương Trình TTHNGĐ dùng Kinh Thánh để củng cố Đức Tin và xây dựng nền tảng phát triển những liên hệ tốt trong gia đình. Ứng dụng các phương pháp siêu nhiên lẫn tự nhiên nhằm phát huy và duy trì hạnh phúc hôn nhân cùng các quan hệ mật thiết với con cái. Chương Trình luôn tích cực cải tiến để đáp ứng phần nào nhu cầu Mục Vụ Gia Đình của Giáo Hội, đặc  biệt quan tâm đến các Gia đình Công Giáo Việt Nam. Chương Trình TTHNGD chủ trương và khuyến khích các đức tính: Khiêm Nhường, Đạo Đức, Phục Vụ, và Đức Tin.

Thành Lập 

Chương Trình TTHNGĐ thuộc Giáo Phận San Jose đã được thành lập vào ngày 08 tháng 12 năm 1991. ChươngTrình được linh hướng bởi một Linh Mục do các Linh Mục quản nhiệm và các Linh Mục trong Chương Trình đề cử. Chương Trình được điều hợp bởi một Ban Điều Hành mà nhiệm vụ và cách tuyển chọn được quy định trong Bản Điều Lệ này.

Chương I: Nhiệm vụ và quyền lợi của các thành viên 

Điều 01: Điều kiện tham gia: Tất cả các phu thê sau khi tham dự khóa Căn Bản TTHNGĐ đương nhiên là thành viên của CT/TTHNGĐ. Các thành viên có bổn phận đóng góp niên liễm và tham gia các sinh họat của Chương Trình mà sự gián đọan không quá hai (2) năm.

Điều 02: Quyền lợi: Thành viên sinh họat sẽ được hưởng những quyền lợi sau đây:

A Thánh Lễ: Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, Chương Trình sẽ xin một (1) Thánh Lễ cầu nguyện cho gia đình thành viên còn sống cũng như đã qua đời.

B Hiếu Hỷ: Thành viên được Chương Trình chia sẻ các vui, buồn trong cuộc sống qua những lời cầu nguyện, tạ ơn khi có hỷ sự. Khi thành viên qua đời, Chương Trình sẽ xin một (1) Thánh Lễ, một (1) vòng hoa phân ưu, tổ chức cầu nguyện nếu có sự chấp thuận của tang gia.

Khi tứ thân phụ mẫu, hoặc con cái qua đời, Chương Trình sẽ xin một (1) Thánh Lễ, tổ chức cầu nguyện nếu có sự chấp thuận của tang gia.

Khi có một người thân của một thành viên thuộc CTTTHNGĐ qua đời mà không thuộc hai trường hợp kể trên (tứ thân phụ mẫu, hoặc con cái), Chương Trình sẽ thông báo bằng E-mail cho tất cả các thành viên để giúp lời cầu nguyện cho người  quá cố.

C Tin tức: Các thành viên sinh họat sẽ nhận được bản tin Song Nguyền và được thông báo các tin tức sinh họat của Chương Trình (Song Nguyền là tên gọi cho các cặp vợ chồng đã dự khóa).

D Bầu cử và ứng cử: Các thành viên sinh họat của Chương Trình có quyền được ứng cử và bầu cử trong mọi trách vụ điều hành của Chương Trình.

Điều 03: Những thành viên không hội đủ điều kiện ở điều 1, sẽ không được hưởng những quyền lợi ở điều 2.

Chương II: Nhiệm vụ và cách thức tuyển chọn thành viên Ban Điều Hành 

Điều 04: Ban Điều Hành (viết tắt BĐH) quy tụ các thành viên sinh họat của CT/TTHNGĐ, được mời để thực thi những đường lối sinh họat của Chương Trình TTHNGĐ.

Điều 05: Thành viên Ban Điều Hành gồm có:

 • Đại Diện
 • Tổng Thư Ký.
 • Trưởng Ban Tài Chánh/Hành Chánh
 • Trưởng Ban Liên Gia.
 • Trưởng Ban Song Nguyền.
 • Trưởng Ban Sinh Họat.
 • Trưởng Ban Linh Trợ.
 • Trưởng Ban Truyền Thông.
 • Ban Cố Vấn

Điều 06: Thành viên của BĐH được mời dựa trên căn bản của một (1) cặp vợ chồng sinh họat thường xuyên và tích cực của họ.

Điều 07: Nhiệm kỳ của các thành viên BĐH là ba (3) năm. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 30 tháng 10 của năm cuối nhiệm kỳ và không quá ba (3) nhiệm kỳ liên tiếp trong cùng một nhiệm vụ. Trong thời gian chuyển tiếp nhiệm vụ cho vị Tân Đại Diện, BĐH mãn nhiệm sẽ tiếp tục nhiệm vụ đến ngày 31 tháng 12 để chờ đợi vị Tân Đại Diện hoàn tất việc thành lập BĐH mới.

Ghi Chú: Vì có sự thay đổi tháng trong Điều 07, Đại Diện mới cho năm 2010 sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 01 tháng 05. Trong thời gian chuyển tiếp nhiệm vụ này cho vị Tân Đại Diện, BĐH mãn nhiệm sẽ tiếp tục nhiệm vụ đến ngày 30 tháng 6 năm 2010 để chờ đợi vị Tân Đại Diện hoàn tất việc thành lập BĐH mới.

Điều 08: Chức vụ Đại Diện được bầu bởi các thành viên sinh họat của Chương Trình TTHNGĐ thuộc Giáo Phận San Jose, hiện diện trong buổi họp Song Nguyền được tổ chức vào khoảng tháng 10 của năm bầu cử.

Điều 09: Để duy trì liên tục tính của BĐH, mỗi mười tám (18) tháng một nửa (1/2) thành viên của BĐH có thể được sắp xếp lại tùy theo nhu cầu.

Điều 10: Ứng cử và Đề cử Chức vụ Đại Diện: Mọi thành viên sinh họat trong Chương Trình và đã phục vụ trong BĐH ít nhất là một (1) năm đều có quyền ứng cử và được đề cử vào chức vụ Đại Diện. Chỉ các thành viên chấp thuận nhận trách nhiệm mới chính thức là ứng viên.

Điều 11: Bầu cử:

A Thời gian: Các cuộc bầu cử vào chức vụ Đại Diện sau năm 2010 sẽ được tổ chức trong buổi họp Song nguyền vào khoảng tháng 10 cho mỗi ba (3) năm.

B Thể thức: Ngoài số ứng viên. Ban Điều Hành sẽ đề cử tối đa ba (3) cặp, các thành viên sinh hoạt sẽ đề cử tối đa ba (3) cặp.

11C Tuyển chọn: Cặp thành viên có số phiếu cao nhất sẽ được mời vào Chức Vụ Đại Diện của Chương Trình.

11D Phân công điều hành: Vị Đại Diện sẽ thành lập Ban Điều hành trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được bầu.

Chương III: Các chức vụ và trách nhiệm của Ban Điều Hành

Điều 12: Đại Diện:

 • Duy trì sự hiệp nhất của Ban Điều Hành và Chương Trình.
 • Thành lập Ban Điều Hành.
 • Chủ tọa các phiên họp của BĐH.
 • Chỉ bỏ phiếu khi có hai (2) quyết định ngang nhau.
 • Duy trì mối liên hệ với hệ thống tổ chức của CTTTHNGĐ Trung Ương.
 • Phát triển và duy trì mối tương quan với các CTTTHNGĐ thuộc các Giáo Phận khác.
 • Phối trí các họat động mục vụ của Chương Trình, các họat động phải được dựa trên các ý kiến đóng góp từ các thành viên sinh họat của Chương Trình, và phải được sự chấp thuận của hai phần ba (2/3) thành viên BĐH.
 • Trình bày và báo cáo hằng năm trước toàn thể thành viên của Chương Trình TTHNGĐ trong kỳ họp BĐH & Phụ Tá, Trưởng Liên Gia.
 • Không kiêm nhận chức vụ Trưởng Hội Đoàn khác trong Giáo Xứ.

Điều 13: Tổng Thư Ký:

 • Nhận công tác trực tiếp của BĐH qua Đại Diện.
 • Chuẩn bị chương trình nghị sự và điều khiển các buổi họp của BĐH dưới sự chủ tọa của Đại Diện.
 • Lập biên bản các buổi họp.
 • Nhắc nhở các thành viên BĐH về các buổi họp định kỳ hoặc bất thường.
 • Phổ biến các tài liệu chính thức của Chương Trình.
 • Đảm nhận chức vụ Đại Diện khi hai vị này vắng mặt.
 • Lưu trữ và xuất trình biên bản các buổi họp khi cần thiết.
 • Gởi thư thông báo các sinh họat đặc biệt của nội bộ.
 • Thực hiện bản tin Song Nguyền.
 • Lập lịch trình sinh họat hằng năm cho Chương Trình.
 • Được phụ giúp bởi các phụ tá theo nhu cầu.

Điều 14: Trưởng Ban Hành Chánh/Tài Chánh:

 • Cập nhật hóa địa chỉ của các thành viên trong CT, lưu trữ hồ sơ của CT.
 • Liên lạc thư tín.
 • Chịu trách nhiệm về mọi dịch vụ tài chánh của Chương Trình.
 • Thiết lập ngân sách của Chương Trình.
 • Xuất ngân theo chỉ thị của Ban Điều Hành.
 • Nhắc nhở việc đóng góp niên liễm, lập bản báo cáo chi, thu cho mỗi kỳ họp.
 • Được phụ giúp bởi các phụ tá theo nhu cầu.

Điều 15: Trưởng Ban Liên Gia:

 •  Tổ chức các Liên Gia.
 •  Liên lạc và giúp đỡ các Liên Gia sinh họat đều đặn.
 • Được phụ giúp bởi các phụ tá và các tổ trưởng theo nhu cầu.

Điều 16: Trưởng Ban Song Nguyền:

 • Phối hợp với các ban liên hệ để tổ chức những buổi họp Song Nguyền.
 • Tổ chức các buổi họp Song Nguyền thường lệ và đón Tân Khóa Sinh.
 • Chuẩn bị cơ sở cho những buổi họp Song Nguyền.
 • Được phụ giúp bởi các phụ tá theo nhu cầu.

Điều 17: Trưởng Ban Sinh Hoạt:

 • Tổ chức các cuộc Picnic hoặc Camping của Chương Trình.
 • Chọn địa điểm, sắp xếp chương trình và Song Nguyền mừng Xuân của Chương Trình.
 • Được phụ giúp bởi các phụ tá theo nhu cầu.

Điều 18: Trưởng Ban Linh Trợ:

 • Nghiên cứu và phối hợp với các Ban liên hệ để thực hiện các chương trình cầu nguyện của Chương Trình.
 • Chuẩn bị địa điểm, chương trình Lễ Thánh Gia là Bổn Mạng của Chương Trình.
 • Nghiên cứu và tổ chức các buổi tĩnh tâm.
 • Nghiên cứu và tổ chức các chương trình cung nghinh Đức Mẹ.
 • Tổ chức các buổi đi thăm viếng các thành viên của Chương Trình.
 • Nhận tin tức hiếu, hỷ trong CT và thông báo tới các Trưởng Liên Gia.
 • Tổ chức các buổi cầu nguyện cho thành viên của Chương Trình.
 • Được phụ giúp bởi các phụ tá theo nhu cầu.

Điều 19: Trưởng Ban Truyền Thông:

 • Phổ biến các thông tin của Chương Trình qua Website.

Điều 20: Ban Cố Vấn:

 • Gồm các vị cựu Đại Diện còn sinh hoạt.
 • Cố vấn cho Đại Diện trong các vấn đề liên quan đến Chương Trình.

Điều 21: Vị Đại Diện của Chương Trình nếu vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục nhiệm vụ, Ban Điều Hành sẽ tạm đề cử người thay thế cho đến kỳ bầu cử kế tiếp.

Chương IV:Tu Chính

Điều 22: Mỗi điều khoản của Bản Điều Lệ này có thể được thay đổi bởi đề nghị của ít nhất 1/3thành viên của BĐH, hoặc 1/3 các thành viên sinh họat của Chương Trình.

Điều 23: Ban Điều Hành có nhiệm vụ triệu tập Đại Hội vào ngày Song Nguyền gần nhất để trình bày đề nghị.

Điều 24: Đề nghị này có hiệu lực nếu được 2/3 các thành viên sinh họat của Chương Trình TTHNGĐ hiện diện biểu quyết chấp thuận. Bản Điều Lệ này, với các tu chính, đã được chấp thuận bởi Đại Hội và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2010.

San Jose, Ngày 18 Tháng 10 Năm 2009

Linh Hướng:
Anthony Nguyễn Duy Tường

Đại Diện:
Đoàn Hoàn & Thu Hằng

Những Bài Liên Quan

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose