Tĩnh Huấn 3

by snHuyenBang
Tĩnh Huấn 3

When

June 11, 2023    
4:00 pm - 8:00 pm

Where

Trung Tam Cong Giao
2849 S. White Rd, San Jose, CA, 95148, Santa Clara
Tĩnh Huấn 3: Sunday June 11/2023 – Từ 4:00-8:00PM
Linh Mục Tổng Quản Giuse Đinh Đức Hảo. Chủ Tế Thánh Lễ và chia xẻ đề tài: – Khiêm Nhường trong Phục Vụ.   – Sinh hoạt kiểm điểm công tác của từng ban trước khi lên khoá.
Địa điểm cho buổi Tĩnh Huấn trên tại Trung Tâm Công Giáo

2849 S. White Road, San Jose CA 95148

@2023 – All Right Reserved. Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Giáo Phận San Jose