Song Nguyền 3 & Bầu Cử Đại Diện CT - Chúa Nhật Oct 16 2016 từ 4:30-7:30PM

Quý Anh Chị Song Nguyền thân mến,

Thân mời tất cả quý anh chị thành viên sắp xếp thời giờ đến tham dự buổi Song Nguyền 3. Đặc biệt buổi họp sẽ có cuộc bầu cử anh chị Đại Diện Chương Trình cho nhiệm kỳ 2017-2020. Mến xin các liên gia có mặt đông đủ để góp tiếng nói của anh chị trong việc chọn Đại Diện quan trọng này.

Thời gian: Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 10 Năm 2016

Điạ điểm: Trung Tâm Công Giáo
2849 South White Road, San Jose, CA 95148

Xin mời các anh chị có mặt lúc 4:30 PM để ca đoàn tập hát.
Chúng ta sẽ có Thánh Lễ Chúa Nhật và sẽ bắt đầu đúng 5:00pm.
Bầu cử 6:00-6:30pm do Thầy Phó Tế Thọ phụ trách.
Dùng bữa ăn tối: 6:30-7:00pm

TM Ban Điều Hành
Đinh Cao Nguyên & Vân Hà