Thư mời

Thư mời tham dự Song Nguyền 3

Chúa Nhật Oct 29th 2017 tại Trung Tâm Công Giáo

Thư mời tham dự picnic

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017 tại Ortega Park