Tiêu đề: Song Nguyền 01: Thánh Lễ, Khai Mạc Tinh Tâm I Khóa học
Thời gian: 16:00 - 20:30
Ngày: Chủ nhật, 30 04 2017
Mô tả: Địa điểm: Trung Tâm Công Giáo